06 September 2017

Thomas Ruff

Thomas Ruff  press++32.10, 2016
Thomas Ruff 
press++32.10, 2016
Chromogenic print
38.1 x 30 cm


Thomas Ruff press++30.18, 2016
Thomas Ruff
press++30.18, 2016
Chromogenic print
222.3 x 184 cm