24 January 2018

Ruairiadh O’Connell

Ruairiadh O’Connell Classics, 2016, mixed media
Ruairiadh O’Connell
Classics, 2016
Carbon, Ballpoint Pen, Jesmonite, Hessian, Fibre Glass, Rubber
42 1/2 x 26 3/4 x 1/2 inches

Ruairiadh O’Connell Yeezy, 2, 2016 mixed media
Ruairiadh O’Connell
Yeezy, 2, 2016
Carbon, ballpoint pen, Jesmonite, Hessian, fiber glass, rubber
42 1/2 x 26 3/4 x 1/2 inches


Ruairiadh O’Connell Classic, 2016, mixed media
Ruairiadh O’Connell
Classic, Etched Ripple, 2016
Carbon, ballpoint pen, Jesmonite, Hessian, fiber glass, rubber
42 1/2 x 26 3/4 x 1/2 inches